Y-tunnus 2991740-2
Kotipaikka Oulu

 
gradu, opinnäytetyö, oikoluku, kirjoitus, korjaus, teksti, tekstin laadinta, tutkielma, hinta
 
 

Hinnoittelu


Oikoluvussa ja kielentarkistuksessa hinta perustuu alkuperäis­teks­tin sana­mää­rään. Sana­määrän voi las­kea Wordissa (Tarkista -> Sanamäärä). Oiko­luvun hinta on 0,03 e / sana, kielen­tarkis­tuksen 0,05 e / sana. Tilauk­sen minimi­hinta on 17,50 euroa. Hin­noit­telu koskee lyhyi­tä, kor­kein­taan 3000 sanan (noin 10 sivun) mit­tai­sia teks­tejä. Jos lyhyi­tä tekste­jäsi on tarkistet­tava sään­nöl­lises­ti, sovi­taan hin­nasta erik­seen.


Laajemmille töille lasketaan urakkahinta. Siihen vaikuttavat kiireel­li­syys, tekstin korjaus­tar­ve ja työn laa­juus. Urak­kahin­taan voi sisäl­tyä usei­ta lyhyi­tä teks­tejä. Urak­kahin­ta kos­kee myös opinnäyte­töi­den kieli­asun korjausta. Opinn­äyte­työn oiko­luvun keski­määräi­nen hinta on 120–150 euroa, opin­näyte­työn kielen tarkis­tuk­sen 150–200 euroa. Lähde­viit­taus­ten ja -luet­telon tarkis­tukses­ta sovi­taan erik­seen. Hinta perus­tuu arvioon käy­tet­tävistä työ­tun­neista.


Esitarkastettujen väitöskirjakäs­kirjoi­tusten ja artik­keliväi­töskir­jojen yhteen­vedon oiko­luvun ja kie­len tarkis­tuksen sekä jo olemas­sa ole­van teks­tin edi­toin­nin ja koko­naan uuden tekstin laatimisen hinta perustuu arvioon käytet­tävis­tä työ­tun­neista.


Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.


”Kielentarkistus mutta diplomityön kielen tarkistus

 
 

 

 


Kielentarkistus A-teksti

 
   050 567 8796
   info(ät)a-teksti.fi
 

Tietosuoja