Y-tunnus 2991740-2
Kotipaikka Oulu

 
kirjoitusvirhe, kielivirhe, korjaus, teksti
 
 Oikolukukielen korjaus

Oikoluku eli kirjoitus- ja kielivirheiden korjaus


Oikoluku (kielenkorjaus, korjausluku, oikaisuluku, oikein­kirjoi­tustar­kis­tus) on kielen ­kor­jausta, jossa tar­kis­tetaan muun muassa sano­jen oikein­kir­joitus, väli­merkit ja lause­raken­teet. Moni voi aja­tella, että kielenkorjaus tieto­koneella riit­tää. Kone toki tunnis­taa monia vir­heitä, mutta monen­laista väärin kir­joitet­tua se voi silti pitää vir­heet­tömänä. Usein onkin syytä kään­tyä ammat­ti­laisen puoleen.


Jos haluat, että teks­tis­täsi korjataan vain kirjoitus- ja kielivirheet, oikoluku on nappivalinta. Vaikka teksti olisikin kieliopillisesti virheetön, virheet­tömyys ei kui­tenkaan vielä tee tekstistä sujuvaa. Joskus onkin syytä harkita perusteellisempaa kielentarkistusta.


Asia­teks­tejään voivat oiko­luet­taa sekä organi­saatiot että yksi­tyis­henki­löt. Oikoluet­tavia tekstejä ovat esimerkiksi artikkelit (myös tutkimus­artikkelit), blogikirjoitukset, esite­tekstit, kir­jat, muis­tiot, ohjeet, oma­kus­tanteet, opinnäytetyöt, pöytäkirjat, rapor­tit, sopi­mukset, tiedotteet, toiminta­kerto­mukset, verk­kosivu­tekstit ja vuosi­ker­tomuk­set.


A-teksti noudattaa oikoluvussa Kielitoimiston ohjepankin ja Kielitoimiston sanakirjan ohjeita ja suosituksia. Oikolukuun ei kuulu lainausten oikeel­lisuuden varmis­taminen.


Jätä tarjouspyyntö tai tilaus
Hinnoittelu


”Oikoluku on tekstin oikeakielisyyttä koskevien seikkojen parantelua.

 
 

 


Kielentarkistus A-teksti

 
   050 567 8796
   info(ät)a-teksti.fi
 

Tietosuoja