Y-tunnus 2991740-2
Kotipaikka Oulu

 
gradu, opinnäytetyö, oikoluku, kirjoitusvirhe, kielivirhe, korjaus, teksti, tutkielma
 
 

Opinnäytetyöt


Opinnäytetyön kieliasu on yksi arvosteluperusteista. Onnistunut opinnäyte­työ on yleen­sä tyy­lil­tään, kieli­asul­taan ja muoto­seikoil­taan erinomai­nen. Toi­sinaan riit­tää oikoluku, mutta usein kielentarkistus on tarpeen. Opinnäytetyön tekijä päättää itse, kumpi sopii hänen työhönsä ja tavoitteisiinsa parhaiten.


"Kaisa Karppinen tarkisti graduni kieliasun varsin perusteellisesti. Ohjaajani kehui työni kieltä sujuvaksi ja luettavaksi, eikä kielentarkistus ainakaan työni arvosanaa laskenut. Voin lämpimästi suositella häntä, kun tarvitset asiantuntevaa kielentarkistusta."
Tietojenkäsittelytieteiden opiskelija, Tampereen yliopisto


Oikoluettava tai perusteellisemmin kieliasultaan tarkistettava opinnäytetyö voi olla ammattikorkeakoulun lopputyö tai yliopistollinen pro gradu -tutkielma tai diplomi­työ tai monografia­väitös­kirja. Artikkeli­väitös­kirjan suomen­kieli­nen yhteen­veto-osio on niin ikään mahdollista tarkistuttaa.


Opinnäytetyön lähdeluettelon tarkistuksesta sovitaan erikseen. Lähdeluettelon tarkistuksessa varmistetaan paitsi oikeinkirjoitus myös se, että julkaisutiedot on merkitty oppi­laitok­sen ohjei­den mukaan. Teks­tiviit­teissä mainit­tujen lähtei­den olisi löydet­tävä lähde­luet­telosta ja toisin­päin. Tarkis­tuk­seen ei kuu­lu lai­nausten oikeel­lisuuden varmis­taminen eikä aset­telun muok­kaus opin­näyte­työoh­jeen mukai­seksi.


Samalla kun kirjoittaja lähettää työnsä tarkistettavaksi, hänen tulee toimit­taa myös op­pilai­tok­sensa opin­näyte­työohje. Kielentarkistus A-teksti ei oikolue tai tar­kista muita opis­keluun liit­tyviä teks­tejä kuin opin­näyte­töitä.Jätä tarjouspyyntö tai tilaus
Hinnoittelu


”Sujuva teksti palvelee niin tekstin kirjoittajaa kuin lukijaa.

 
 
 


Kielentarkistus A-teksti

 
   050 567 8796
   info(ät)a-teksti.fi
 

Tietosuoja